• Organizacja pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. prof. Władysława Szafera w Brzozowie w czasie nauczania zdanego klas IV – VIII w okresie od 03.05.2021 r. do 16.05.2021 r.

     • 30.04.2021 r. - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

          W związku z przedłużeniem nauczania zdalnego dla klas IV – VIII do 16 maja 2021 roku zajęcia będą prowadzone zgodnie z „Regulaminem organizacji nauczania zdalnego”, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Kształcenie zdalne”.

      Organizacja pracy szkoły:

      • Oddziały przedszkolne uczą się stacjonarnie.
      • Klasy I – III uczą się stacjonarnie zgodnie z planem lekcji zamieszczonym
       w dzienniku elektronicznym.
      • Stołówka wydaje posiłki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów
       z klas I – III.
      • Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 6:30 do 16:30.
      • Lekcje online w klasach IV-VIII odbywają się zgodnie z planem zajęć,
       który jest umieszczony w dzienniku elektronicznym.
      • Dla uczniów klasy VIII mogą być prowadzone konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych (indywidualne lub w małej grupie) po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z nauczycielem przedmiotu.
      • Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne oraz nauczanie indywidualne mogą odbywać się stacjonarnie na terenie szkoły lub zdalnie.
      • Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami
       czy dyrekcją szkoły za pomocą panelu wiadomości w dzienniku elektronicznym
       lub telefonicznie 13 4341937.
    • ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY (KLASY 0 - 3)
     • ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY (KLASY 0 - 3)

     • 30.04.2021 r.

       

      Odpłatność za obiady dla klasy 0

      za miesiąc MAJ 2021 r. wynosi 60zł

       

      Odpłatność za obiady dla klas 1 – 3 (grupy A, B)

      za miesiąc MAJ 2021 r. wynosi 69 zł

      (kwiecień – 9 zł + maj – 60 zł =69 zł)

       

      Odpłatność za obiady dla klas 1 – 3 (grupy C, D)

      za miesiąc MAJ 2021 r. wynosi 66 zł

      (kwiecień – 6 zł + maj – 60 zł =66 zł)

       

     • „Nie zagubić talentu" - program wspierania uzdolnionej młodzieży województwa podkarpackiego

     • 28.04.2021 r.

      Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu". W ramach Programu, finansowanego w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, przyznawane są uczniom podkarpackich szkół, stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrody pieniężne.

       

      Program skierowany jest do:

      • uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, posiadających wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz kształcących się w szkołach położonych na terenie województwa podkarpackiego,
      • uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, posiadających wybitne osiągnięcia artystyczne oraz kształcących się w szkołach położonych na terenie województwa podkarpackiego,
      • szkół lub placówek, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z terenu województwa podkarpackiego, przy których działają zespoły artystyczne posiadające szczególne osiągnięcia artystyczne lub zespoły uczniów posiadające szczególne osiągnięcia naukowe.

       

      Szczegóły dotyczące Programu zamieszczone są na stronie:

      https://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/edukacja-i-nauka/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu

     • ZARZĄDZENIE NR 14/2021

     • 23.09.2021r. - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

      ZARZĄDZENIE NR 14/2021

      Dyrektora z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie nauczania hybrydowego klas 1-3

      w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Prof. Władysława Szafera w Brzozowie

       

      w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      zarządzam, co następuje:

      § 1.

      Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. wprowadzenie w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
      m. Prof. Władysława Szafera w Brzozowie w klasach I – III nauczania w trybie hybrydowym.

      § 2.

      W dniach 26,28,30 kwietnia 2021 w szkole zajęcia odbywać się będą dla uczniów klas 1a,1b,2a,2b,3a,3b.
      W związku z tym w dniach 26,28,30 kwietnia nauczanie zdalne będą mieć uczniowie klas 1c,1d,2c,2d,3c,3d.

      W dniach 27,29, kwietnia 2021 w szkole zajęcia odbywać się będą dla uczniów klas 1c,1d,2c,2d,3c,3d.
      W związku z tym w dniach 27,29 kwietnia nauczanie zdalne będą mieć uczniowie klas 1a,1b,2a,2b,3a,3b.

      Uczniowie objęci zajęciami specjalistycznymi mogą je realizować w systemie stacjonarnym.
      Szczegóły proszę omówić z Wychowawcą klasy.

       

      § 3.

      Zmianę organizacji pracy szkoły i realizacji jej zadań z wykorzystaniem metod i technik w trybie kształcenia na odległość zgodnie z regulaminem pracy zdalnej przekazanym uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom poprzez dziennik elektroniczny.

      § 4.

      Nauczanie zdalne w klasach IV – VIII  nie ulega zmianie.

      § 5.

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                             Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                               (-) Tomasz Żak

     • Szkolny Konkurs Programowania w Scratch

     • 19.04.2021

       

      Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Programowania w języku Scratch.

      Tematem konkursu jest przygotowanie gry typu Escape Room.

      Adresaci konkursu: Uczniowie klas V–VIII.

      Cele konkursu:

      • popularyzowanie wśród uczniów umiejętności programistycznych,
      • rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań,
      • rozwijanie pracowitości, staranności i wytrwałości wśród uczniów,
      • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
      • dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu, promowanie osiągnięć,
      • poszerzanie i utrwalanie wiedzy matematycznej.

      Zasady i tematyka konkursu:

      • Prace konkursowe będą oceniane w dwóch poziomach wiekowych:  uczniowie klas V-VI oraz VII-VIII
      • Tematem konkursu jest „Gra typu Escape Room”.
      • Prace uczniowie przygotowują samodzielnie w programie Scratch.
      • Praca powinna rozpoczynać się od kliknięcia flagi, posiadać scenę będącą wstępem, opisującą historię (fabułę), instrukcję gry (wyświetlana czasowo lub dostępna np. pod przyciskiem „Instrukcja”).
      • Gra powinna się rozgrywać w jednym lub w większej ilości pomieszczeń.
       W pokoju/pokojach mają znajdować się ukryte zadania matematyczne lub logiczne. Poprawne rozwiązanie zadań prowadzi do zdobycia kolejnych wskazówek pozwalających otworzyć drzwi Pokoju, a tym samym zakończenia gry.
      • Zakończenie gry musi zawierać wyraźną informację o końcu gry, wygranej lub nie oraz zatrzymywać grę w Scratchu.
      • W przypadku nieudanej próby wyjścia z Pokoju, program powinien umożliwić ponowne uruchomienie gry z wykorzystaniem tych samych zadań bez potrzeby resetowania gry.
      • Gra powinna mieć ograniczenie czasowe – maksymalnie 3 minutowy limit czasu przeznaczony na wyjście z pokoju. Musi być dokończona i działająca.
      • Nie może zawierać błędów rzeczowych, ortograficznych, merytorycznych, wulgaryzmów, aktów przemocy itp. Zadania powinny mieć odpowiedni stopień trudności umożliwiający skończenie gry w przeznaczonym do tego czasie przeciętnemu uczniowi z danego poziomu wiekowego.

      Podczas oceny prac konkursowych jury będzie zwracało uwagę na następujące elementy:

      • zgodne z zasadami uruchomienie gry,
      • wstęp do gry,
      • obecność i czytelność instrukcji,
      • pomysłowość i oryginalność,
      • poprawność zadań/pytań,
      • ilość i jakość przygotowanych zadań,
      • umiejętności programistyczne(m.in: użyte bloki, różnorodność wykorzystanych bloków, zastosowane rozwiązania, ład, zakończenia skryptów, usunięcie niewykorzystanych lub rozłączonych bloków),
      • posiadanie ograniczenie czasowego,
      • możliwość ponownego przejścia gry,
      • sposób zakończenia gry.

      Praca zgłoszona na konkurs musi być wykonana samodzielnie.

      Oddawanie prac konkursowych.

      • Prace na konkurs należy przekazać do dnia 10 maja 2021r.  na adres: konkurs_scratch@spbrzozow.pl
      • W treści emaila należy podać imię nazwisko ucznia, klasę oraz tytuł pracy

      Zakończenie konkursu:

      • Komisja wybierze po trzy prace w każdej kategorii wiekowej, które będą pracami finałowymi szkolnego konkursu.
      • Finaliści otrzymają dyplomy, punkty dodanie oraz oceny celujące.
      • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 maja 2021 r.

      Postanowienia końcowe.

      Decyzje w sprawach, które nie są objęte niniejszym regulaminem podejmuje Komisja Konkursowa.

       

     • Konkurs graficzny „E-pisanka Wielkanocna 2021”

     • 02.04.2021r. - Katarzyna Michalska

         W marcu w naszej szkole odbył się konkurs graficzny pt. „E-pisanka Wielkanocna 2021” dla klas drugich i trzecich naszej szkoły.

         Celem konkursu było: - rozwijanie zainteresowań plastycznych i informatycznych, - doskonalenie zdolności obsługi edytora grafiki Paint, - rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów.

       

      Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

      1. miejsce Adam Cetnarowicz kl. 2c

      2. miejsce Paulina Rzepka kl. 3a

      3. miejsce Antoni Byczek kl. 3d

       

      Wyróżnienia:

      - Zofia Wolanin kl. 2c

      - Filip Piotrowski kl. 2c

       

      Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
    • 134341937 (budynek A)
    • ul. Parkowa 5
     36-200 Brzozów
     Poland
    • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 182736