• Regulamin organizacji nauczania zdalnego klas IV – VIII w dniach 26.10.2020 r. – 08.11.2020 r. w Szkole Podstawowej Nr 1  im. prof. Wł. Szafera w Brzozowie ul. Parkowa 5

     • 27.10.2020 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

       Podstawa prawna:

       

      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami)

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 ze zmianami)


      Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z2020 r. poz. 493 ze zmianami),

       

      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

       

      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa
      i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. nr 148 poz.973)

       

        I.PODSTAWOWE INFORMACJE O KSZTAŁCENIU ZDALNYM

       

      §1. Organizacja pracy zdalnej.

       

      1. Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć.
      2. Uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się
       z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość.
      3. Niektóre zajęcia będą wymagały uczestnictwa uczniów w zaplanowanym czasie, np. czat lub telekonferencja. Inne będą miały formę zadań, ćwiczeń czy kart pracy przesyłanych przez nauczyciela do samodzielnej realizacji przez ucznia.
      4. Zadania określone przez nauczycieli mogą posiadać termin ukończenia (przesłania). Wybór odpowiedniego czasu realizacji (wykonania) tych zadań zostawiamy uczniom i rodzicom.
      5. Prosimy o motywowanie dziecka do systematycznej, równomiernej pracy nad przyswajaniem wiadomości
       i nabywaniem umiejętności poprzez wykonywanie czynności zleconych przez nauczycieli. Kształcenie zdalne nakierowane jest także na kształtowanie postaw odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności.
      6. Zajęcia zdalne przewidują także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca br.. Wobec tego działania podejmowane przez uczniów mogą być oceniane.

       

      §2. Zdalna edukacja – definicje.

       

      1. Zdalna edukacja polega na zapoznawaniu się z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami udostępnionymi w sieci Internet pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela.
      2. Formy kształcenia dzielimy na synchroniczne- interaktywne (uczniowie i nauczyciel pracują
       w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz asynchroniczne (uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itd.).Przedmiotem oceny mogą być rezultaty działań w zarówno w kształceniu synchronicznym jak i asynchronicznym.

       

      II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH.

       

      §3. Przebieg prowadzonej nauki zdalnej.

       

      1. Treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej.
      2. Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
      3. Nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne będą, do godziny 20.00 poprzedniego dnia, umieszczali w dzienniku elektronicznym opisy zadań dla uczniów danej klasy na kolejny dzień. W danym dniu będą oni w czasie swoich zajęć odpowiadali na ewentualne zapytania uczniów za pomocą e-dziennika. Informacje od nauczycieli będą widoczne w zakładkach: WIADOMOŚCI oraz ZADANIA DOMOWE.
      4. Nauczyciel może się również kontaktować z uczniami i/lub rodzicami za pomocą poczty e-mail, Vulcan
       i Microsoft w tym TEAMS, a w czasie rzeczywistym za pomocą innych komunikatorów i aplikacji do komunikacji audio lub audiowizualnej TEAMS (ewentualnie telefonicznie). Drogi i sposoby komunikacji nauczyciele ustalą z klasami indywidualnie.
      5. Ocenianie będzie odbywało się przez e-dziennik.
      6. Szkolny zestaw programów nie ulega zmianie. Nauczyciele wprowadzają przesunięcia treści i mają możliwość modyfikacji realizacji czasowej pewnych zagadnień kształcenia, których z uwagi np. na wymagania sprzętowe czy wymagane specjalistyczne oprogramowanie lub inne środki dydaktyczne, nie można realizować w ramach kształcenia online. Treści te mogą być realizowane później.
       W przypadku konieczności modyfikacji treści kształcenia, nauczyciel przedstawia dyrekcji drogą mailową rozkład materiału nauczania (aneks do rozkładu) z tego przedmiotu na okres obowiązywania REGULAMINU i jest zobowiązany uwzględnić wprowadzone zmiany w kolejnym okresie nauczania.


       § 4. Sposób prowadzenia nauki zdalnej.

       

      1. Dostępność nauczycieli online do kontaktu w czasie rzeczywistym.

      a) Od poniedziałku do piątku w godzinach zawartych w obowiązującym od początku roku szkolnego planie lekcji klas umieszczonym w e-dzienniku oraz określonych w harmonogramie konsultacji dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne (w/w nauczyciele przekażą harmonogramy zainteresowanym rodzicom), nauczyciele pełnią dyżur  pozostając wtedy w gotowości do bieżącego kontaktu z uczniami; rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poza lekcjami do godz. 15.00, albo przez e-dziennik.

      b)  Określony wyżej czas jest przeznaczony na zadawanie nauczycielowi pytań zarówno w formie pisemnej, jak i w trakcie rozmowy tekstowej, głosowej lub wideo.

       

      2. Aktywność ucznia w trakcie nauki zdalnej.

      a)  Częstotliwość sprawdzania wiadomości oraz  zadawanych zadań domowych zależy od ucznia, jednak szkoła zaleca sprawdzanie konta ucznia na bieżąco (kilka razy dziennie).

      b) W czasie nauki zdalnej obowiązują normy zachowania ucznia, jak podczas nauki stacjonarnej w szkole. Uczniowie, którzy nie będą przestrzegali tych norm mogą być ukarani wpisem uwagi do dziennika zgodnie z katalogiem kar określonym w szkole.

       

      3.Terminy wykonanych zadania.

      a)  Częstotliwość sprawdzania wiadomości oraz  zadawanych zadań domowych zależy od ucznia, jednak szkoła zaleca sprawdzanie konta ucznia na bieżąco (kilka razy dziennie).Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie lub
      w treści samego zadania.

      b) Jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien zgłosić to nauczycielowi aby uzyskać jego pomoc

      c)  W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.

       

      4. Typu zadań umieszczane przez nauczyciela w wiadomościach.

      Nauczyciel będzie zlecał uczniom zadania do wykonania w następujących formach:

      a)  klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń,

      b) tekstowy opis zadania do wykonania,

      c) link do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy),

      d) załącznik zawierający materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne, itp.

       

      5. Przebieg zajęć interaktywnych z nauczycielem.

      a)  Nauczyciel może zorganizować lekcję online przy wykorzystaniu aplikacji audio, audiowizualnych lub na internetowych platformach edukacyjnych.

      b) Czas trwania jednej lekcji wirtualnej nie może jednorazowo przekroczyć 30 min.

      c) Informacja o formie i terminie spotkania online będzie przekazywana uczniom za pomocą wiadomości w e-dzienniku lub komunikatora internetowego najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję zaplanowaną w takiej formie.

       

      6. Opieka nad uczniem uczącym się zdalnie.

      a)  Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, którzy sprawują w tym czasie nad nim wyłączną opiekę.

      b) Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych.

       

      7.Plan lekcji w trakcie zajęć zdalnych.

      a) W szkole obowiązuje dotychczasowy plan lekcji. W danym dniu uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w ramach zajęć z tego dnia wg informacji/instrukcji podanych przez nauczyciela w dniu poprzednim.

      b) Niektóre zajęcia będą odbywały się online. Harmonogram tych zajęć zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły w dniu 27 października 2020r.  godzinach popołudniowych. O terminie zajęć online nauczyciele będą przypominali uczniom w dniu poprzedzającym dane zajęcia.

       

      8. Frekwencja na zajęciach zdalnych.

      Nauczyciel w ramach zajęć video umieszcza w e-dzienniku adnotację „obecność online” W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH  „obecność w domu”

       

      9. Ocenianie postępów uczniów.

      a) Zmiany  obowiązujące  w  czasie  trwania  nauczania  zdalnego  określa  aneks  do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, który zawiera:

      b) podstawowe formy monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji ich wiedzy
      i umiejętności;

      c)  zasady oceny aktywności ucznia;

      d) sposoby informowania uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych o postępach ucznia w nauce;

      e) zasady oceniania zachowania uczniów.

       

       § 5 Stanowisko pracy, urządzenia, oprogramowanie, bezpieczeństwo i higiena pracy.

       

      1.Warunki techniczne potrzebne do nauki zdalnej.

      a) rodzice/prawni opiekunowie dziecka powinni zapewnić odpowiednie warunki do realizacji nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość.

      b) uczniowie powinni mieć dostęp do sieci Internet oraz urządzeń umożliwiających połączenie z nią, wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym; zalecany (ale niewymagany) jest dostęp do drukarki czy też posiadanie mikrofonu lub kamerki.

      c) w razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej rodzice/prawni opiekunowie powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy;

      d) szkoła we współpracy z organem prowadzącym w miarę możliwości może użyczyć potrzebnych środków do nauki zdalnej;

      e) w przypadku braku takich możliwości szkoła we współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ustala sposób realizacji kształcenia na odległość lub w szkole.

      f) w przypadku problemów technicznych szkoła będzie się starała zdalnie wesprzeć w ich rozwiązaniu.

       

       

      2.Stanowisko pracy ucznia.

      a) wykorzystanie sprzętu komputerowego, tabletu lub telefonu oraz smart TV nie odbywa się w celach rozrywkowych;

      b) należy ze zrozumieniem podejść do konieczności zapewnienia komfortu i wygody pracy uczniów;

      c) zaleca się zapewnienie, schludnego, czystego biurka, odpowiednich narzędzi pracy oraz dobrego oświetlenia i ergonomii zgodnych z zasadami BHP;

      d)  należy unikać pracy przy komputerze i urządzeniach mobilnych w godzinach wieczornych i nocnych; jeśli uczeń decyduje się za zgodą rodziców na pracę po zmroku zalecamy ustawienie w systemie operacyjnym filtra światła niebieskiego, aby uniknąć problemów ze zmęczeniem i bezsennością oraz zastosować właściwe oświetlenie.

       

      3.Przerwy w pracy

      a) aby wzrok mógł odpoczął zaleca się patrzenie przez okno lub kilka chwil aktywnego wypoczynku. Warto też wykonać odpowiednie ćwiczenia fizyczne, przeznaczone dla osób pracujących ze sprzętem komputerowym;

      b) uczniom zalecamy wykonanie ćwiczeń proponowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach lekcji WF; oraz dokumentowanie tego w dzienniczku ćwiczeń (szczegóły podadzą n-le wychowania fizycznego w dn. 26.10.2020r.);

      c) stanowczo odradza się w czasie przerw korzystania z urządzeń elektronicznych (przerwa nie może polegać na wykorzystaniu gier lub przeglądaniu stron internetowych);

      d) należy bezwzględnie stosować zasady ergonomii, systematycznie odpoczywać oraz dbać o wentylację pomieszczenia;

      e) szczegółowe normy dla nauczycieli można odnaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranow

       

      §6 Bezpieczeństwo w sieci – RODO.

       

      1. Przetwarzanie danych osobowych ucznia i nauczyciela.

       

      a. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.

      b. Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta
      w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

      c) Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wiedzieć, jak szkoła jako administrator będzie przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej.

      d) Jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły administratorami przetwarzanych przez siebie danych, to rodzice i dzieci powinni od nich otrzymać klauzulę informacyjną o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych oraz administratorze, np. podczas zakładania konta.

      e) Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz przetwarzania danych osobowych ujęte są w „Rekomendacjach dla nauczycieli dotyczących zasad bezpieczeństwa w sieci oraz przetwarzania danych osobowych w systemie pracy zdalnej”, które stanowią odrębny dokument.

       

       

      2. Zagrożenie w sieci Internet;

       

      a) Ochrona uczniów przed zagrożeniami w sieci Internet jest obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych. Należy zachować w tym względzie szczególną czujność.

      b) Rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej.

      c) Należy zwracać uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe używane podczas nauczania zdalnego.

      d) Nauczyciel korzystając z tego typu rozwiązań i wskazując je uczniom podczas nauczania zdalnego kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci.

      e) Zakazuje się: korzystania w czasie zajęć zdalnych ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy antywirusowe zainstalowane na komputerze jako podejrzane; włączania  reklam internetowych, jakie mogą pojawić się w czasie korzystania z nauczania zdalnego; wchodzenia na linki do serwisów niewskazywanych bezpośrednio przez nauczyciela; pobierania załączników niewskazanych przez nauczyciela.

       

       

      Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                               (-) Tomasz Żak

    • Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!
     • Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele!

     • 27.10.2020 - Zespół ewaluacyjny

      Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, umieszczonej na stronie naszej szkoły. Dotyczy ona poczucia bezpieczeństwa, zarówno fizycznego jak i psychicznego wszystkich grup należących
      do społeczności szkolnej. Wyniki ankiety pozwolą nam lepiej zidentyfikować ewentualne zagrożenia oraz wdrożyć potrzebne działania profilaktyczne.
      Z góry dziękujemy za zrozumienie i poświęcony nam czas.

       

       

      ANKIETY

       

       

       

     • ZARZĄDZENIE NR 13/2020

     • 14.10.2020 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

      ZARZĄDZENIE NR 13/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1  w Brzozowie

      z dnia 23 października 2020 roku.

      w sprawie nauczania zdalnego.

       

                      w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie:

      1. art. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r poz. 374)

      2. §1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
      i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz. 1830)

       

      zarządzam, co następuje:

       

      § 1.

                      Od dnia 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. wprowadzenie w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Prof. Władysława Szafera w Brzozowie w klasach IV – VIII nauczania w trybie zdalnym.

      § 2.

                      Zmianę organizacji pracy szkoły i realizacji jej zadań z wykorzystaniem metod i technik w trybie kształcenia na odległość zgodnie z regulaminem pracy zdalnej przekazanym uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom poprzez dziennik elektroniczny.

      § 3.

                      Nauczanie w klasach „0” i I – III ul. Tysiąclecia 29 nie ulega zmianie.

      § 4.

                       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                               (-) Tomasz Żak

    • Czym są kompetencje kluczowe?
     • Czym są kompetencje kluczowe?

     • „Uczenie się jest efektywne, gdy angażuje nie tylko umysł, ale i emocje, gdy daje uczniom możliwość bycia częściej twórczym niż odtwórczym”. / K. Rau, E. Ziętek /

    • Klub Ortograffiti
     • Klub Ortograffiti

     • W bieżącym  roku szkolnym uczniowie spotykają się  na zajęciach Klubu Otograffiti, by doskonalić swoje umiejętności w czytaniu ze zrozumieniem, pracować  nad utrwalaniem znajomości zasad ortograficznych. Realizowane są ciekawe projekty, które są pomysłami uczniów.

    • „Znaczek na misje”
     • „Znaczek na misje”

     • 19.10.2020 - JRS

      W niedzielę, 18 października 2020 r., obchodziliśmy 94 Światowy Dzień Misyjny. Rozpoczął on  odbywający

      się każdego roku  w Polsce „Tydzień Misyjny”- czas solidarności misyjnej w Kościele katolickim.

      W tym szczególnym okresie zachęcamy wszystkich, dla których dobro drugiego człowieka jest sprawą

      priorytetową, aby przyłączyli się do akcji „Każdy znaczek wspiera misje”.
       

      Zbieramy tzw. makulaturę filatelistyczną czyli ostemplowane, nieuszkodzone znaczki, wycięte z

      półcentymetrowym marginesem. Fundusze uzyskane z ich sprzedaży przeznaczone będą na pomoc misjom.

      Znaczki prosimy przynosić do sali 42.

                                                                              Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu.

     • Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w gminie Brzozów „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”

     • 19.10.2020 r. - SB


      Regulamin konkursu plastycznego

      dla uczniów szkół podstawowych w gminie Brzozów

      „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”


      I. ORGANIZATORZY

      1. Organizatorem konkursu są nauczyciele wspierający ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie: p. Sabina Błażko i p. Anna Lorenc-Dębiec. 

      II. CELE KONKURSU

      1. Kształtowanie i wzmacnianie postaw patriotycznych wśród uczniów.
      2. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
      3. Popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych.
      4. Pobudzanie u dzieci wyobraźni artystycznej i kreatywności.

      III. ADRESACI KONKURSU

      1. Uczestnikami konkursu są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną szkół podstawowych w gminie Brzozów. 

      IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

      1. Konkurs trwa do 6 listopada 2020r.
      2. Temat prac konkursowych brzmi: „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”.

      V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

      1. Praca konkursowa powinna być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, techniką dowolną.
      2. Każda szkoła powinna przesłać lub dostarczyć  maksymalnie 3 prace na adres:

      Szkoła Podstawowa Nr 1

            im. prof. Wł. Szafera

            ul. Parkowa 5,

            36-200 Brzozów

      - z dopiskiem „Konkurs plastyczny – POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”, S.Błażko, A. Lorenc-Dębiec.

      1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie.
      2. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
      3. Każda praca powinna zawierać metryczkę: Imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły oraz oświadczenie.
      4. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

      VI. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

      1. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania, pomysłowość, walory artystyczne, estetyka wykonania oraz oryginalność zastosowanych technik i materiałów użytych do wykonania pracy.
      2. Ogłoszenie wyników nastąpi 13.11.2020 r. na stronie internetowej szkoły: www.spbrzozow.pl
      3. Nagrodzone prace będą wyeksponowane na gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
      4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.      OŚWIADCZENIE

      Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. prof. Wł. Szafera w Brzozowie Konkursie Plastycznym „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”.      1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................. 

                                                                                                                                   (imię i nazwisko)  

            W Gminnym  Konkursie Plastycznym „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”.

      2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasa, nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

      3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.


      Data                                                               Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

      ………………………..                                        ……….…………..…………………………………………
     • ZARZĄDZENIE NR 12 /2020

     • 14.10.2020 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

      Zarządzenie Nr 12/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1  w Brzozowie

       z dnia 14 października 2020r.

      w sprawie: zawieszenia zajęć dydaktycznych

      w klasie 2c i prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

       

       

                      Na podstawie art. §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604, poz.1166),w oparciu o pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie z dnia 14.10.2020 oraz zgodę Burmistrza Brzozowa z dnia 14.10.2020r. na zawieszenie zajęć dydaktycznych i prowadzenie zajęć w formie zdalnej

      zarządzam, co następuje:

      § 1.

                      Zawieszam wszystkie zajęcia dydaktyczne w klasie 2c w związku z otrzymaniem informacji o pozytywnym wyniku testu COVID-19 u jednego pracownika szkoły.

      Klasa 2c od dnia 15.10.2020 r. do dnia 16.10.2020 r. została objęta kwarantanną.

      § 2.

                      Zajęcia dydaktyczne w klasie 2c w dniach: 15.10.2020 r. i 16.10.2020 r. będą prowadzone
      w formie zdalnej.

      § 3.

                      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

       

      Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie

               Tomasz Żak

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 104075