• ZARZĄDZENIE NR 13/2020

     • 14.10.2020 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

      ZARZĄDZENIE NR 13/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1  w Brzozowie

      z dnia 23 października 2020 roku.

      w sprawie nauczania zdalnego.

       

                      w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie:

      1. art. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r poz. 374)

      2. §1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
      i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020r. poz. 1830)

       

      zarządzam, co następuje:

       

      § 1.

                      Od dnia 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r. wprowadzenie w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Prof. Władysława Szafera w Brzozowie w klasach IV – VIII nauczania w trybie zdalnym.

      § 2.

                      Zmianę organizacji pracy szkoły i realizacji jej zadań z wykorzystaniem metod i technik w trybie kształcenia na odległość zgodnie z regulaminem pracy zdalnej przekazanym uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom poprzez dziennik elektroniczny.

      § 3.

                      Nauczanie w klasach „0” i I – III ul. Tysiąclecia 29 nie ulega zmianie.

      § 4.

                       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

      Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                               (-) Tomasz Żak

    • Czym są kompetencje kluczowe?
     • Czym są kompetencje kluczowe?

     • „Uczenie się jest efektywne, gdy angażuje nie tylko umysł, ale i emocje, gdy daje uczniom możliwość bycia częściej twórczym niż odtwórczym”. / K. Rau, E. Ziętek /

    • Klub Ortograffiti
     • Klub Ortograffiti

     • W bieżącym  roku szkolnym uczniowie spotykają się  na zajęciach Klubu Otograffiti, by doskonalić swoje umiejętności w czytaniu ze zrozumieniem, pracować  nad utrwalaniem znajomości zasad ortograficznych. Realizowane są ciekawe projekty, które są pomysłami uczniów.

    • „Znaczek na misje”
     • „Znaczek na misje”

     • 19.10.2020 - JRS

      W niedzielę, 18 października 2020 r., obchodziliśmy 94 Światowy Dzień Misyjny. Rozpoczął on  odbywający

      się każdego roku  w Polsce „Tydzień Misyjny”- czas solidarności misyjnej w Kościele katolickim.

      W tym szczególnym okresie zachęcamy wszystkich, dla których dobro drugiego człowieka jest sprawą

      priorytetową, aby przyłączyli się do akcji „Każdy znaczek wspiera misje”.
       

      Zbieramy tzw. makulaturę filatelistyczną czyli ostemplowane, nieuszkodzone znaczki, wycięte z

      półcentymetrowym marginesem. Fundusze uzyskane z ich sprzedaży przeznaczone będą na pomoc misjom.

      Znaczki prosimy przynosić do sali 42.

                                                                              Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu.

     • Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w gminie Brzozów „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”

     • 19.10.2020 r. - SB


      Regulamin konkursu plastycznego

      dla uczniów szkół podstawowych w gminie Brzozów

      „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”


      I. ORGANIZATORZY

      1. Organizatorem konkursu są nauczyciele wspierający ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie: p. Sabina Błażko i p. Anna Lorenc-Dębiec. 

      II. CELE KONKURSU

      1. Kształtowanie i wzmacnianie postaw patriotycznych wśród uczniów.
      2. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
      3. Popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych.
      4. Pobudzanie u dzieci wyobraźni artystycznej i kreatywności.

      III. ADRESACI KONKURSU

      1. Uczestnikami konkursu są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną szkół podstawowych w gminie Brzozów. 

      IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

      1. Konkurs trwa do 6 listopada 2020r.
      2. Temat prac konkursowych brzmi: „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”.

      V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

      1. Praca konkursowa powinna być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, techniką dowolną.
      2. Każda szkoła powinna przesłać lub dostarczyć  maksymalnie 3 prace na adres:

      Szkoła Podstawowa Nr 1

            im. prof. Wł. Szafera

            ul. Parkowa 5,

            36-200 Brzozów

      - z dopiskiem „Konkurs plastyczny – POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”, S.Błażko, A. Lorenc-Dębiec.

      1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie.
      2. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
      3. Każda praca powinna zawierać metryczkę: Imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres szkoły oraz oświadczenie.
      4. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

      VI. WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

      1. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania, pomysłowość, walory artystyczne, estetyka wykonania oraz oryginalność zastosowanych technik i materiałów użytych do wykonania pracy.
      2. Ogłoszenie wyników nastąpi 13.11.2020 r. na stronie internetowej szkoły: www.spbrzozow.pl
      3. Nagrodzone prace będą wyeksponowane na gazetce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
      4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.      OŚWIADCZENIE

      Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. prof. Wł. Szafera w Brzozowie Konkursie Plastycznym „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”.      1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka............................................................................. 

                                                                                                                                   (imię i nazwisko)  

            W Gminnym  Konkursie Plastycznym „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”.

      2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasa, nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

      3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.


      Data                                                               Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

      ………………………..                                        ……….…………..…………………………………………
     • ZARZĄDZENIE NR 12 /2020

     • 14.10.2020 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

      Zarządzenie Nr 12/2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1  w Brzozowie

       z dnia 14 października 2020r.

      w sprawie: zawieszenia zajęć dydaktycznych

      w klasie 2c i prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

       

       

                      Na podstawie art. §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604, poz.1166),w oparciu o pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie z dnia 14.10.2020 oraz zgodę Burmistrza Brzozowa z dnia 14.10.2020r. na zawieszenie zajęć dydaktycznych i prowadzenie zajęć w formie zdalnej

      zarządzam, co następuje:

      § 1.

                      Zawieszam wszystkie zajęcia dydaktyczne w klasie 2c w związku z otrzymaniem informacji o pozytywnym wyniku testu COVID-19 u jednego pracownika szkoły.

      Klasa 2c od dnia 15.10.2020 r. do dnia 16.10.2020 r. została objęta kwarantanną.

      § 2.

                      Zajęcia dydaktyczne w klasie 2c w dniach: 15.10.2020 r. i 16.10.2020 r. będą prowadzone
      w formie zdalnej.

      § 3.

                      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

       

      Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie

               Tomasz Żak

       

     • Konkurs „Podkarpacie – moje miejsce na ziemi”

     • 13.10.2020

       

      Instytut Nauk Socjologicznych w Uniwersytecie Rzeszowskim zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego regionu do udziału w Konkursie „Podkarpacie – moje miejsce na ziemi”. Konkurs organizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackim Kuratorium Oświaty i Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli. Celem Konkursu jest przedstawienie refleksji młodego pokolenia dotyczących sukcesów, osiągnieć i wyzwań związanych z Podkarpaciem. Przygotowanie prac konkursowych ma pełnić rolę motywowania młodzieży do wyrażenia swoich odczuć w stosunku do małej ojczyzny.

      Organizatorzy oczekują autentycznego głosu uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sprawach odnoszących się do szerokiego zakresu tematów: społeczeństwo, kultura, gospodarka, nauka, środowisko, sport itd.

      Konkurs nie jest traktowany jako sprawdzian wiadomości, lecz poznanie opinii, ocen czy różnorakich impresji (także artystyczne) mówiących o tym, jak zachodzące przemiany cywilizacyjne wpływają na poszczególne osoby, rodziny, społeczności lokalne i regionalne.

      Prace konkursowe mogą mieć formę utworu literackiego, piosenki, pamiętnika, komiksu, posteru, prezentacji, filmu, blogu czy fotografii itp.

      Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

      Prace konkursowe powinny wpływać do 6 listopada 2020 r. Szczegóły Konkursu znajdują się w Regulaminach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszczonych na stronach internetowych organizatorów: www.is.ur.edu.pl  oraz www.podkarpackie.pl.Prace konkursowe.

       

      Regulamin szkoły podstawowe_2020.pdf

       

       

       

      Krystyna Leśniak-Moczuk

       

     • Zarządzenie Nr  11/2020  

     • 12.10.2020 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

       

      Zarządzenie Nr  11/2020

       Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  w Brzozowie

      z dnia 9 października 2020r. w sprawie obowiązkowego zakrywania na terenie

      Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie

      ust i nosa maseczką ochronną lub przyłbicą

       

      Na podstawie:

      1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)

      2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910)

      3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327)

      4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-VID-19 (Dz. U z 2020, poz. 1394)

      5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 493) z późniejszymi zmianami

      6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604)

      7. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

      8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356, 1393, 1425, 1484, 1505,1535, 1573, 1614, 1654, 1687).

      § 1

                  Z dniem 12 października 2020 r. dzieci oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I – VIII mają obowiązek przebywania w maseczkach ochronnych lub przyłbicach w częściach wspólnych szkoły tj. wejście do budynku szkoły, szatnie, korytarze, hole, klatki schodowe.

      § 2

                  Wszystkie osoby dorosłe niebędące pracownikami szkoły oraz pracownicy pedagogiczni                                i niepedagogiczni zatrudnieni w szkole i przebywający w szkole mają obowiązek zakrywania na terenie szkoły ust i nosa maseczką ochronną lub przyłbicą.

      § 3

                  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 r.

                                                                                                                                                                                                                                     

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 22474