• KONKURSY
     • KONKURSY

     • 17.12.2020 - Ks. T. Bednarz

      KUNKURS BBIBLIJNY dla klas od III do VII - etap szkolny odbędzie się 2 marca 2021r.

      Materiał na etap szkolny: Ewangelia wg. św. Mateusza, rozdziały 5,6,7,13.

       

      Regionalna Olimpiada o Wielkich Polakach (sługa Boży Stefan kard Wyszyński).

      Etap szkolny odbędzie się 25 lutego 2021r. (klasa VII i VIII)

       

      Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału.

      Zaangażowanie w konkursy jest jednym z kryteriów dla osiągnięcia oceny celującej z przedmiotu.

     • Zarządzenie Nr 13/2020

     • 30.11.2020

      ZARZĄDZENIE Nr 13/2020


      Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie


      z dnia 30 listopada 2020 r.


      w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności      Na podstawie art. 14 ust. 1-3 i 5, w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020, poz.1062) oraz art. 33 ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713) zarządzam, co następuje:


      §1.

      Wyznaczam koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie w osobie p. Paweł Jurkiewicz – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie.


      §2.

      Do zadań koordynatora do spraw dostępności, zwanego dalej koordynatorem, należy w szczególności:


      • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Brzozowie, zwany dalej Szkołą;
      • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania w Szkole dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020,poz.106;
      • monitorowanie działalności Szkoły w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 
      • Pomoc w poruszaniu się po budynku Szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami będzie świadczyć konserwator zatrudniony przez Szkołę.


      §3.

      Plan działania, o którym mowa w 2 pkt 2, obejmuje w szczególności analizę stanu zapewnienia w Szkole dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji przez Szkołę zadań w zakresie dostępności.


      §4.

      W zakresie zapewnienia w Szkole dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynator współdziała z nauczycielem-informatykiem oraz redaktorem BIP zatrudnionymi w Szkole.


      § 5.

      Koordynator jest uprawniony do wydawania poleceń pracownikom Szkoły w zakresie wykonywanych zadań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, korzystającym z usług Szkoły.


      § 6.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020r.
      (-) Tomasz Żak


      Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie


      1. Załącznik_do_zarządzenia.pdf

     • KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA REZULTATY PROJEKTU ERASMUS+ "Uczyć się, aby wiedzieć i działać" W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W BRZOZOWIE

     •     Właśnie zakończyła się realizacja projektu Erasmus+ w naszej szkole.
      Na przestrzeni 2 lat w szkole miały miejsce różnorodne wydarzenia, które znacząco wpłynęły na podniesienie jakości pracy nauczycieli tutejszej placówki jak i podniesienie jakości pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie.

        28 listopada 2020r. za pośrednictwem platformy TEAMS odbyła się konferencja online upowszechniająca rezultaty tego projektu. Wzięli w niej udział inni nauczyciele. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem prezentującym wszystkie zadania podjęte
      i zrealizowane w okresie trwania projektu.

    • Konferencja dla nauczycieli języków obcych.
     • Konferencja dla nauczycieli języków obcych.

     •  

      “Technology will never replace great teachers, but technology in the hands of a great teacher can be transformational” 

      Technologia nigdy nie zastąpi wspaniałych nauczycieli, ale technologia w rękach wspaniałych nauczycieli może coś zmienić.

      George Couros

     • INFORMACJA DLA RODZICÓW

     • 20.11.2020

       

      Zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkania z Wychowawcami klas. Będą one przeprowadzone w formie zdalnej za pomocą platformy komunikacyjnej MICROSOFT TEAMS.
      Wychowawcy klas będą łączyć się z rodzicami w zespołach klasowych swoich wychowanków.
      Spotkania będą zaplanowane w kalendarzu.

       

       

    • Praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III
     • Praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III

     • 20.11.2020

      Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. W poradniku przedstawiliśmy także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych.

      Z publikacji mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

       

      Poradnik dla szkół klasy I-III - wersja PDF

     • Podsumowanie sportowego roku 2019/2020.

     • 19.11.2020 - Paweł Jurkiewicz

      Dnia 17 listopada  2020 roku w naszej szkole wręczono skromne upominki sportowcom, którzy w poprzednim roku szkolnym  zajęli znaczące sukcesy na arenie wojewódzkiej.
      W ramach Igrzysk Dzieci  nasze uczennice Izabela Sawicka w skoku w dal zdobyła złoty medal osiągając wynik 4,71 m. Maria Krzysztyńska w internetowych szachach indywidualnych zajęła trzecie miejsce, a Klaudia Futyma czwarte.
      W ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej uczeń Maciej Janusz zajął ósme miejsce w pchnięciu kulą uzyskując wynik 8,70 m. Ponadto nasza szkoła w powiatowej rywalizacji szkół zajęła odpowiednio pierwsze miejsce w kategorii Igrzysk Dzieci oraz drugie miejsce w łącznej klasyfikacji sportowej.
      Nagrody ufundowane przez Starostę Brzozowskiego wręczył Pan Marek Szerszeń oraz Pani V-ce Dyrektor Wioletta Wyskiel.
      Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów na niwie sportowej.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt