• Konkurs „Podkarpacie – moje miejsce na ziemi”

     • 13.10.2020

       

      Instytut Nauk Socjologicznych w Uniwersytecie Rzeszowskim zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego regionu do udziału w Konkursie „Podkarpacie – moje miejsce na ziemi”. Konkurs organizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackim Kuratorium Oświaty i Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli. Celem Konkursu jest przedstawienie refleksji młodego pokolenia dotyczących sukcesów, osiągnieć i wyzwań związanych z Podkarpaciem. Przygotowanie prac konkursowych ma pełnić rolę motywowania młodzieży do wyrażenia swoich odczuć w stosunku do małej ojczyzny.

      Organizatorzy oczekują autentycznego głosu uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w sprawach odnoszących się do szerokiego zakresu tematów: społeczeństwo, kultura, gospodarka, nauka, środowisko, sport itd.

      Konkurs nie jest traktowany jako sprawdzian wiadomości, lecz poznanie opinii, ocen czy różnorakich impresji (także artystyczne) mówiących o tym, jak zachodzące przemiany cywilizacyjne wpływają na poszczególne osoby, rodziny, społeczności lokalne i regionalne.

      Prace konkursowe mogą mieć formę utworu literackiego, piosenki, pamiętnika, komiksu, posteru, prezentacji, filmu, blogu czy fotografii itp.

      Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

      Prace konkursowe powinny wpływać do 6 listopada 2020 r. Szczegóły Konkursu znajdują się w Regulaminach dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszczonych na stronach internetowych organizatorów: www.is.ur.edu.pl  oraz www.podkarpackie.pl.Prace konkursowe.

       

      Regulamin szkoły podstawowe_2020.pdf

       

       

       

      Krystyna Leśniak-Moczuk

       

     • Zarządzenie Nr  11/2020  

     • 12.10.2020 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

       

      Zarządzenie Nr  11/2020

       Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  w Brzozowie

      z dnia 9 października 2020r. w sprawie obowiązkowego zakrywania na terenie

      Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie

      ust i nosa maseczką ochronną lub przyłbicą

       

      Na podstawie:

      1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)

      2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910)

      3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327)

      4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-VID-19 (Dz. U z 2020, poz. 1394)

      5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 493) z późniejszymi zmianami

      6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1604)

      7. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

      8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356, 1393, 1425, 1484, 1505,1535, 1573, 1614, 1654, 1687).

      § 1

                  Z dniem 12 października 2020 r. dzieci oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I – VIII mają obowiązek przebywania w maseczkach ochronnych lub przyłbicach w częściach wspólnych szkoły tj. wejście do budynku szkoły, szatnie, korytarze, hole, klatki schodowe.

      § 2

                  Wszystkie osoby dorosłe niebędące pracownikami szkoły oraz pracownicy pedagogiczni                                i niepedagogiczni zatrudnieni w szkole i przebywający w szkole mają obowiązek zakrywania na terenie szkoły ust i nosa maseczką ochronną lub przyłbicą.

      § 3

                  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 r.

                                                                                                                                                                                                                                     

       

     • ZARZĄDZENIE NR 10 /2020

     • 12.10.2020 - Dyrektor SP Nr 1 w Brzozowie Tomasz Żak

       

       

      ZARZĄDZENIE NR   10 /2020

      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1  im. Prof. Władysława Szafera w Brzozowie

      z dnia 30 września 2020 roku.

      w sprawie: : wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

      Na podstawie art.69 i art.70 ustawy z dnia z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 oraz 2019 r. poz. 318 i 1093) zarządzam, co następuje:

      § 1.

                  Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021       w dniach:

      14.10.2020 r. – Dzień KEN

      11.11.2020 r. - Święto Niepodległości

      23.12.2020 r. - 31.12.2020 r. - zimowa przerwa świąteczna

      1.01.2021 r. - Nowy Rok

      6.01.2021r. - Święto Trzech Króli

      1.02.2021 r. - 14.02.2021 r. - ferie zimowe

      1.04.2021 r.  - 6.04.2021 r. - wiosenna przerwa świąteczna

      3.05.2021 r. - Święto Konstytucji 3 Maja

      24.05.2021 r. -  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

      25.05.2021 r. - 27.05.2021 r. - egzamin ósmoklasisty -
                              Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla klas 1-7

      28.05.2021r. -  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

      3.06.2021 r. - Boże Ciało

      4.06.2021 r.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

      23.06.2021 r. -  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

      24.06.2021 r. – Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

    • ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE „RÓZANIEC – MODLITWĄ BIBLIJNĄ” (KONKURS DLA KLAS IV - VIII)
     • ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE „RÓZANIEC – MODLITWĄ BIBLIJNĄ” (KONKURS DLA KLAS IV - VIII)

     • 08.10.2020 - Ks.TB

              Miesiąc październik jest doskonałą okazją, aby na nowo obudzić w sobie wiarę po przez modlitwę różańcową. Konkurs który proponujemy ma formę pisemną i dotyczy fragmentów Pisma Świętego które opisują daną tajemnicę. Chętnych uczniów prosimy o zgłoszenie się do katechetów,  KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 27.10.2020R

       

       

       

       

      TAJEMNICE RADOSNE

       

      1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

       

      „W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś, bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida…... Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.”

      Łk 1,26-38

       

      2. Nawiedzenie św. Elżbiety.

       

      „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.” Łk 1,39-45

       

      3. Narodzenie Pana Jezusa.

       

      „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.” Łk 2, 1-7

       

      4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

       

      „Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.”Łk 2,22-24

       

      5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.

       

      „Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.”ŁK2,41-50

       

      TAJEMNICE ŚWIATŁA

       

      Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

       

      Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». Mt 3,13-17

       

      2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie.

       

       „Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».” J 2,1-6

       

       

       

      3. Głoszenie przez Pana Jezusa Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

       

      „Obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.” Mt 4, 23-25

       

      4. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor.

       

      „Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno.Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.” Mt 17,1-8

       

      5. Ustanowienie przez Pana Jezusa Eucharystii.

       

      „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich toNowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.”

       Łk 22,19-20

       

      TAJEMNICE BOLESNE

       

      1. Modlitwa i konanie Pana Jezusa w Ogrójcu.

       

      „Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!»” Łk 22,39-43

       

      2. Biczowanie Pana Jezusa.

       

      Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. J 19,1

       

      3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

       

      „Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego

      płaszcz, włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.” Mt 27,27-31

       

      4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię.

       

      „Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.” Mk 15,20-22

       

      5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

       

      „Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha.”

       J 19,28-31

       

      TAJEMNICE CHWALEBNE

       

      1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

       

      A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". J 20,1-18

       

       

      2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

       

      „Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie

      wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli:

      «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie

      tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».” Dz 1,9-11

       

      3. Zesłanie Ducha Świętego.

       

      Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle

      dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.

      Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.”Dz 2, 1-4

       

      4. Wniebowzięcie Matki Bożej.

       

      „Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą

      Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.” J 17,24

       

      5. Ukoronowanie Matki Bożej w niebie.

       

      „Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie

      wieniec z gwiazd dwunastu.” Ap12,1

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 68615