• KONKURSY CZYTELNICZE

     • 10.02.2021 - Ewa Bąk

      Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas IV i V do udziału w konkursach czytelniczych:

      dla klas IV konkurs pt.”W krainie baśni”

      dla klas V konkurs pt.”Legendy polskie”.

      Celem konkursów jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, pogłębianie wiedzy o baśniach i legendach ,  wdrażanie do samokształcenia oraz kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.

      Konkursy odbędą się w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego na początku marca.

      Wszyscy chętni proszeni są o kontakt mailowy z biblioteką (eva.bak66@gmail.com) lub  z nauczycielem języka polskiego.

      Wykaz utworów oraz dodatkowe  informacje dotyczące konkursów są umieszczone na stronie szkoły 
      w zakładce biblioteka.

     • Zarządzenie Nr 13/2020

     • 30.11.2020

      ZARZĄDZENIE Nr 13/2020


      Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie


      z dnia 30 listopada 2020 r.


      w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności      Na podstawie art. 14 ust. 1-3 i 5, w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020, poz.1062) oraz art. 33 ust. 1,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz.713) zarządzam, co następuje:


      §1.

      Wyznaczam koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie w osobie p. Paweł Jurkiewicz – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie.


      §2.

      Do zadań koordynatora do spraw dostępności, zwanego dalej koordynatorem, należy w szczególności:


      • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Brzozowie, zwany dalej Szkołą;
      • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania w Szkole dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020,poz.106;
      • monitorowanie działalności Szkoły w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 
      • Pomoc w poruszaniu się po budynku Szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami będzie świadczyć konserwator zatrudniony przez Szkołę.


      §3.

      Plan działania, o którym mowa w 2 pkt 2, obejmuje w szczególności analizę stanu zapewnienia w Szkole dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji przez Szkołę zadań w zakresie dostępności.


      §4.

      W zakresie zapewnienia w Szkole dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, koordynator współdziała z nauczycielem-informatykiem oraz redaktorem BIP zatrudnionymi w Szkole.


      § 5.

      Koordynator jest uprawniony do wydawania poleceń pracownikom Szkoły w zakresie wykonywanych zadań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, korzystającym z usług Szkoły.


      § 6.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020r.
      (-) Tomasz Żak


      Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie


      1. Załącznik_do_zarządzenia.pdf

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
    • 134341937 (budynek A)
    • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
    • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 174265