• Deklaracja dostępności informacji zamieszczonych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie im prof. Władysława Szafera.

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie im prof. Władysława Szafera obowiązuje się zapewnić
    dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
    o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
    https://spbrzozow.pl

     

    Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.
     

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
    cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
    niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

     

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
      

    Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
      

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-28.
    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     

    Informacje dotyczące strony internetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie im prof. Władysława Szafera.

    Zależy nam, aby każdy Internauta miał dostęp do zamieszczanych w naszej stronie materiałów i mógł korzystać z dostarczonych funkcjonalności, naszym celem jest aby strona szkoły była zgodna z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

    Strona internetowa pozwala na używanie poniższych skrótów klawiszowych w celu ułatwienia poruszania się:
     

    TAB – przejście do kolejnego elementu,

    SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu,

    ↑ – przewijanie strony w górę,

    Alt + ← – przejdź do poprzedniej strony,

    Alt + → – przejdź do następnej strony,
     

    Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji.
     

    Kontakt

    Zapewnienie pełnej dostępności serwisu to proces.

    Staramy się zapewnić dostępność naszej strony, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić serwis, prosimy
    o kontakt pod adres e-mail:
    sp@spbrzozow.pl

    Jednocześnie informujemy, iż materiały znajdujące się w chwili uruchomienia nowej strony szkoły w archiwum nie są dostosowane do standardu WCAG 2.1.
     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Wolanin, e-mail: sp@spbrzozow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 605 905 249. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie im prof. Władysława Szafera ul. Parkowa 5 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sp@spbrzozow.pl. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
     

    Dostępność architektoniczna
     

    1. Budynek A przy ul. Parkowej 5

    Do budynku prowadzi 9 wejść: 2 wejścia od ul. Parkowej, 3 wejścia od strony krytej pływalni „Posejdon”, oraz 4 wejścia od strony ul. Sienkiewicza.

    Wejście od ul. Parkowej – wejście główne oraz 1 wejście od ul. Sienkiewicza do szatni są dostosowane dla osób niepełnosprawnych – pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

    Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na poziomie „-I”, „0”,i „I” budynku. W budynku jest winda.
    Osoby z niepełnosprawnością poruszają się pod nadzorem nauczyciela wspomagającego.

    Na poziomie –I, 0, I, oraz przy szatniach sali gimnastycznej znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

    Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

    Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw
    w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie im prof. Władysława Szafera.

    W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 7 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
     

    Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

    - e-mail na adres sp@spbrzozow.pl

    - telefonicznie pod numerem 134341937

    - osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie im prof. Władysława Szafera,

    - drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie im prof. Władysława Szafera ul. Parkowa 5, 36-200 Brzozów.
     

    2. Budynek B przy ul. Tysiąclecia 29

    Do budynku prowadzi 8 wejść: 2 wejścia od ul. Tysiąclecia, 2 wejścia od strony wjazdu z ul. Tysiąclecia, 2 wejścia od ul. Harcerskiej,
    2 wejścia od strony parkingu wewnętrznego – wjazd od ul. Tysiąclecia.

    Dwa wejścia od strony ul. Tysiąclecia dostosowane są dla osób niepełnosprawnych (wejście główne – podjazd, wejście.

    Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, I, II i III piętrze oraz Na I  piętrze znajduje się toaleta przystosowana
    dla osób niepełnosprawnych. Brak w niej sygnalizacji dźwiękowej. Osoby z orzeczeniem poruszają się pod nadzorem nauczyciela wspomagającego.

    Na parkingu wewnętrznym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znak pionowy i pozioma koperta.

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

    W budynku nie ma pętli indukcyjnej

    Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie im prof. Władysława Szafera.

    W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 7 dni robocze przed planowaną wizytą w szkole, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
     

    Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

    - e-mail na adres sp@spbrzozow.pl

    - telefonicznie pod numerem  134341937

    - osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie im prof. Władysława Szafera,

    - drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie im prof. Władysława Szafera ul. Parkowa 5, 36-200 Brzozów
    .

    Koordynator do spraw dostępności w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie im prof. Władysława Szafera.

    Paweł Jurkiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie im prof. Władysława Szafera.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 4026