Organizacja Egzaminu Ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Brzozowie

Informacje ogólne

 

1.  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

2.  Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

3.  Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020

 

4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

5.  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

6.  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

7.  Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków

 

8.  Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

 

Dzień egzaminu (16 czerwca 2020, 17 czerwca 2020, 18 czerwca 2020)

 

1.  Zdający każdego dnia mają obowiązek zgłosić na egzamin o godz.8.00.

 

2. Uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię.

 

3. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

4. Przed wejściem do szkoły wszyscy mają obowiązek skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

 

5. Zdający ustawiają się przed salą egzaminacyjną zachowując wymagane odstępy.

 

6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

 

Wejście na egzamin

 

1. Po wejściu do szkoły zdający udają się pod wyznaczoną wcześniej salę egzaminacyjną i tam w zachowaniu odpowiednich odstępów z zakrytymi ustami i nosem oczekują na wejście do sali

 

2. Na egzamin zdający wchodzą jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. legitymacja szkolna, paszport), własnym długopisem (tylko czarny tusz) i linijką. Dopuszczona jest też butelka z wodą.

 

3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej

 

4. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

5. Losowania numeru stolika dokonują członkowie komisji nadzorującej powiadamiają ucznia

o numerze stolika.

 

 Podczas egzaminu

 

1. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej i w trakcie egzaminu uczeń zdejmuje maskę.

 

2. Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

b) wychodzi do toalety

c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy
z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym.

 

5. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu ( od 9.00 )czyli przed godziną 10:00
(z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi) 

 

6.  Zdający po wyjściu z sali egzaminacyjnej ma obowiązek zakryć usta i nos.

 

7.  Po zakończeniu egzaminu uczeń opuszcza szkołę.

 

8. Należy unikać kontaktu z pozostałymi zdającymi i nie gromadzić się na terenie szkoły. Wszelką wymianę informacji dotyczącą zadań egzaminacyjnych można przenieść do mediów społecznościowych

                                                                                                                 

 

                                                                                                             Powodzenia

 

 

 

 

Please reload

Ostatnio dodane

03/07/2020

25/06/2020

Please reload

Kontakt:

/ Budynek A (sekretariat główny):

       tel. 134341937, adres: ul. Parkowa 5

/ Budynek B:

       tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29

/ email: sp@spbrzozow.pl            

/ adres do korespondencji: ul. Parkowa 5, 36-200 Brzozów

1-e1548974128869.jpg

© 2016 by Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now