• Nowe procedury COVID-19

   • Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

     

    Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem. W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ, jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie dziennika elektronicznego szkoły w zakładce ,,NOWE PROCEDURY COVID-19", bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

     

     

    Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

    1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
    2. Rodzice do szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
    3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
    4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
    5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
    6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną.
    7. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
    a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
    b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
    c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
    d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
    8. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
    9. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań.
    10. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
    11. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
    12. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
    13. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
    14. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga rodzic lub pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
    15. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

    Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły:

    1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
    2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka woźnemu szkoły lub pracownikowi świetlicy i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
    3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna.
    4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
    5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik.
    6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
    7. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. 

    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez Dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie: https://gis.gov.pl/Aktualnosci

    Z poważaniem
    Dyrektor szkoły

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie
   • sp@spbrzozow.pl
   • 134341937 (budynek A)
   • ul. Parkowa 5 36-200 Brzozów Poland
   • tel. 134341781, adres: ul. Tysiąclecia 29 (budynek B)
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 1080